Yeni

Taberi Tefsiri - 9 Cilt Takım - Şamuha Kağıt

Taberi Tefsiri - 9 Cilt Takım - Şamuha Kağıt

HZRL361646

455,00 ₺

Barkod: 9789757422549
Eser Sahibi: Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir-üt Taberi

Hisar Yayınları

Allahu Teala'nın insanlara ihsan buyurduğu en son hidayet kaynağı olan kitap, Kur'an-ı Kerim'dir Bütün insanlığı saadet ve kurtuluşa erdirecek ahkam ancak Kur'an dadır

Daha Fazla Detaylar

100 Öğeler

Kıyasla

Aziz Okuyucu,

Allahu Teala'nın insanlara ihsan buyurduğu en son hidayet kaynağı olan kitap, Kur'an-ı Kerim'dir Bütün insanlığı saadet ve kurtuluşa erdirecek ahkam ancak Kur'an dadır. İnsanlık ne kadar inkişaf etse, yine Kur'an'a muhtaçtır. Çünkü Kur'an, tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidayet ve burhan hazinesidir. Hiçbir kimse Kur'an-ın manalarının künhüne vakıf olamaz. Fakat zaman zaman, Kur'an hakikatlerini keşfeden kalpler manevi zevk ve neşe duyarlar. İşte bu en mükemmel ve mukaddes bir rehber olan hakikat kaynağını insanlığa anlatmak ve kitabullaha hizmet etmek isteyenler yüzlerce tefsir kitabı telif etmişlerdir. Her müfessir, kendi ilmi derecesine göre Kur'anın hakikatlerine tercüman olduğundan çeşitli tefsirler vücuda gelmiş, her biri bir feyz kaynağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel tefsiri yine Kur'an’dır. İkinci olarak da Resulü Ekrem Efendimizin hadisleridir. Bu şekilde ayet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarak yapılan

tefsirlere rivayet tefsiri denir. Zamanımız alimlerinden birisi şöyle demiştir; "Bir alim kendi ilmi derece ve istidadına göre bir tefsir hazırlar. Bunun takriben 50 yıllık ömrü vardır. Ancak bir tefsir vardır ki, hadis, ayet ve sahabe sözleriyle yapılmıştır. Bu tefsirin ömrü kıyamete kadardır. Bunu neşretmek büyük bir hizmettir. Bu tefsir TEFSİR-Î TABERİ'dir. Bu tefsirin yazarı Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi, hicri 224 te Taberistan’da doğmuş, hicri 310 da Bağdat'ta vefat etmiştir İbn-i Cerir, büyük bir alimdir. Tefsirde, Hadiste, Fıkıhta, Edebiyatta, Tarihte eşsizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün İslam alimleri, bunda ittifak etmişlerdir. İmam Nevevi (r.a) diyor ki:" Tefsir-i Taberinin bir misli daha tasnif edilmemiştir. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir.* İmam Suyuti ise: "Tefsir-i Taberi, tefsirlerin en celili, en azimidir. Kendi vadisinde sair tefsirlere faiktir." demiştir. Hasılı Tefsiri Taberi ilmi bir harikadır. Bir kaynaktır. Kendisinden önce yazılan bütün rivayet tefsirlerinden temayüz etmiştir. İşte yayınevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arz etmek için, daha önce Kur'an meali ve muhtelif ilmi kitaplar hazırlamış olan ilmine ve irfanına güvendiği bir ikiside ilahiyatçı ve hukukçu olan Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya Hoca efendilerle yapılan mutabakat üzerine yıllar süren azimli bir çalışma neticesinde 1996 yılında eserin tercümesi Allah'ın inayetiyle tamamlanmıştır. Böyle bir mübarek eseri büyük bir titizlik ve insanüstü gayretle tercüme eden muhterem mütercimlere teşekkür ediyor, eserde varsa yapılan hatalardan dolayı okuyucularımızın affını istirham ediyoruz. Bize bu eserin neşrini nasip eden cenabı hakka sonsuz hamd ve şükürlerimizi sunuyor, in'amının devamını niyaz ediyoruz.

Mevlüt KARACA

 

 

 

TEFSİRİN TERCÜMESİ

Taberi, izah edildiği gibi derin ilmi geniş tedkikleriyle dikkatleri üzerinde toplamış bir alimdir. Yine izah edildiği gibi çok sayıda eseri vardır. Ancak bunlardan Tefsiri ve Tarihi en çok şöhret bulanlarıdır. Bu sebeple ona "Tefsircilerin ve tarihçilerin babası" unvanı verilmiştir. Biz burada, onun bu büyük eseri hakkında kısaca bilgi verecek ve onu nasıl tercüme etmeye çalıştığımızı belirteceğiz. Bilindiği gibi Tefsirin adı "Camiül Beyan Fi tefsiril Kur'an"dır." Taberi Tefsiri" diye şöhret bulmuştur. Bu tefsir uzun süre ortalarda görülmemiş hatta bir ara kaybolduğu sanılmıştır fakat sonra bulunarak baskısı yapımlaş ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla mühim baskılarından biri 1954 yılında, ayetler numaralandırmak sureteyle, "Mustafa el- Babi el-Hualebi" ortaklığı tarafından Mısırda 30 Cüz olarak yapılan baskısıdır. Mısırlı alimlerden iki kardeş olan Ahmed Muhammed Şakir ile Mahmut Muhammed Yekir tarafından tahkik edilip bir haşiye ilavesiyle tahriçli olarak basılmaya başlanmış fakat henüz tamamlanmamıştır. Elimizde bulunan ve tercümeye esas aldığımız nüsha ise "Darulfikr (Beyrut) tarafından 1978 tarihinde basılmış 10 Ciltlik nüshadır. Taberinin Tefsiri, bir rivayet tefsiridir. Taberi bu tefsirinde ayetlerin izahını, önce hadis-i şeriflere sonra sahabe, tabiin ve kendisinden önce gelen alimlerin rivayetlerine dayanarak yapar. Hadis ve sahabe kavlinin bulunmadığı yerlerde, geçmiş alimlerin izah tarzlarını ve görüşlerinin anlatır. Bu deliller de bulunmazsa Arap dili bilgisine dayanarak ayetleri açıklamaya çalışır. Ayrıca kendi görüşünün ve tercihini de beyan eder. Tefsirinde İsrailiyata da rastlanmaktadır. Ancak Taberi, ayetlerin izahında geçen bu çeşitli hikayeleri anlatıp geçmekte, onlar üzerinde fazlaca durup yorum ve tercih yapmamaktadır. O, tercihlerini ilmi konularda, çoğunlukla kıraat ve ahkam haberleri üzerinde yapmaktadır. Olayları ve olaylar üzerindeki çeşitli görüş ve rivayetleri de zikretmekte fakat sonunda o konudaki kıssanın öyle veya böyle

olmasının bizim için önemli olmadığını söyleyerek sonuca varmaktadır. Mesela, Hz. Ademe, cennette meyvesini yemesi yasak edilen ağacın ne olduğu hususundaki rivayetleri anlatıp "bunun, buğday, incir veya üzüm olduğunu söyleyenler vardır. Fakat Allah Teala gerek Kur'anda gerekse sahih olan sünnette bu ağacı bize bildirmemiştir. O halde o ağacın ne olduğunun bilinmesinde ve ağacın tayinine çalışılmasında bizim için bir fayda yoktur." diyerek görüşünü beyan etmektedir. Tefsirin ana hatlarıyla özellikleri bunlardır. Taberi tefsirinin tercümesine karar vermeden önce nasıl bir çalışma yapacağımızı etraflıca düşündük. Taberi metninin aynen tercümesinin çok uzun olacağı ve yer yer yapılan rivayetlerin, anlatılan kıssaların da okuyucuya bir şey kazandırmayacağı kanaatına vardık. Bu sebeple Taberinin metnini özetlemeye ve zübdesini yapmaya karar verdik. Ancak Bakara suresinin hemen hemen tamamını tercüme ettik ki okuyucu daha başlangıçta tefsirin özelliklerini anlasın. Tefsirin zübdesinin yaparken İsrailiyata kaçan rivayetleri almaktan kaçınmaya çalıştık. Taberinin zikrettiği hadislerden, sahih hadis kitaplarında mevcut olanları, kaynaklarını göstererektahric ettik. Ancak Kütüb-i Tis'ada kaynağını bulamadığımız metinleri almamaya çalıştık. Fakat ayetin İzahı bakımından alınmasının gerekli gördüğümüz hadisleri, Taberinin rivayeti olarak aynen tercüme edip aldık. www.kitapaloku.com

Çeşitli görüşlerin beyan edildiği izahlarda, görüşleri özetledikten sonra Taberinin tercih ettiği görüşü de mümkün mertebe belirtmeye çalıştık. Bu arada tekrar mahiyetindeki izahları almadık. Ayrıca itikadi yönden Cebiryecilik "ifade eden yorumların almaktan kaçınmaya çalıştık. Taberinin zikretmediği fakat konu ile ilgili olan diğer ayet ve hadisleri de yer yer tahric ederek aldık. Ayrıca surelerin başına, o surelerdeki ahkamın ve kıssaların ve surenin beyan ettiği diğer hususların

özeti mahiyetinde, sureyi tanıtıcak bir giriş koyduk. Böylece "Taberi Tefsirinin zübdesi" diyebileceğimiz bir metin çıktı ortaya. Okuyucuya faydalı olabildikse ne mutlu bize. Bu vesile ile büyük tefsir üstadı İbn-i Cerir et-Taberiye rahmet diliyor, çalışmalarımız esnasında elimizde olmayarak yaptığımız hatalardan dolayı Cenab-ı Hak'tan atfımızı niyaz ediyoruz.

 

Hasan Karakaya & Kerim Aytekin

">

Aziz Okuyucu,

Allahu Teala'nın insanlara ihsan buyurduğu en son hidayet kaynağı olan kitap, Kur'an-ı Kerim'dir Bütün insanlığı saadet ve kurtuluşa erdirecek ahkam ancak Kur'an dadır. İnsanlık ne kadar inkişaf etse, yine Kur'an'a muhtaçtır. Çünkü Kur'an, tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidayet ve burhan hazinesidir. Hiçbir kimse Kur'an-ın manalarının künhüne vakıf olamaz. Fakat zaman zaman, Kur'an hakikatlerini keşfeden kalpler manevi zevk ve neşe duyarlar. İşte bu en mükemmel ve mukaddes bir rehber olan hakikat kaynağını insanlığa anlatmak ve kitabullaha hizmet etmek isteyenler yüzlerce tefsir kitabı telif etmişlerdir. Her müfessir, kendi ilmi derecesine göre Kur'anın hakikatlerine tercüman olduğundan çeşitli tefsirler vücuda gelmiş, her biri bir feyz kaynağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel tefsiri yine Kur'an’dır. İkinci olarak da Resulü Ekrem Efendimizin hadisleridir. Bu şekilde ayet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarak yapılan

tefsirlere rivayet tefsiri denir. Zamanımız alimlerinden birisi şöyle demiştir; "Bir alim kendi ilmi derece ve istidadına göre bir tefsir hazırlar. Bunun takriben 50 yıllık ömrü vardır. Ancak bir tefsir vardır ki, hadis, ayet ve sahabe sözleriyle yapılmıştır. Bu tefsirin ömrü kıyamete kadardır. Bunu neşretmek büyük bir hizmettir. Bu tefsir TEFSİR-Î TABERİ'dir. Bu tefsirin yazarı Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi, hicri 224 te Taberistan’da doğmuş, hicri 310 da Bağdat'ta vefat etmiştir İbn-i Cerir, büyük bir alimdir. Tefsirde, Hadiste, Fıkıhta, Edebiyatta, Tarihte eşsizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün İslam alimleri, bunda ittifak etmişlerdir. İmam Nevevi (r.a) diyor ki:" Tefsir-i Taberinin bir misli daha tasnif edilmemiştir. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir.* İmam Suyuti ise: "Tefsir-i Taberi, tefsirlerin en celili, en azimidir. Kendi vadisinde sair tefsirlere faiktir." demiştir. Hasılı Tefsiri Taberi ilmi bir harikadır. Bir kaynaktır. Kendisinden önce yazılan bütün rivayet tefsirlerinden temayüz etmiştir. İşte yayınevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arz etmek için, daha önce Kur'an meali ve muhtelif ilmi kitaplar hazırlamış olan ilmine ve irfanına güvendiği bir ikiside ilahiyatçı ve hukukçu olan Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya Hoca efendilerle yapılan mutabakat üzerine yıllar süren azimli bir çalışma neticesinde 1996 yılında eserin tercümesi Allah'ın inayetiyle tamamlanmıştır. Böyle bir mübarek eseri büyük bir titizlik ve insanüstü gayretle tercüme eden muhterem mütercimlere teşekkür ediyor, eserde varsa yapılan hatalardan dolayı okuyucularımızın affını istirham ediyoruz. Bize bu eserin neşrini nasip eden cenabı hakka sonsuz hamd ve şükürlerimizi sunuyor, in'amının devamını niyaz ediyoruz.

Mevlüt KARACA

 

 

 

TEFSİRİN TERCÜMESİ

Taberi, izah edildiği gibi derin ilmi geniş tedkikleriyle dikkatleri üzerinde toplamış bir alimdir. Yine izah edildiği gibi çok sayıda eseri vardır. Ancak bunlardan Tefsiri ve Tarihi en çok şöhret bulanlarıdır. Bu sebeple ona "Tefsircilerin ve tarihçilerin babası" unvanı verilmiştir. Biz burada, onun bu büyük eseri hakkında kısaca bilgi verecek ve onu nasıl tercüme etmeye çalıştığımızı belirteceğiz. Bilindiği gibi Tefsirin adı "Camiül Beyan Fi tefsiril Kur'an"dır." Taberi Tefsiri" diye şöhret bulmuştur. Bu tefsir uzun süre ortalarda görülmemiş hatta bir ara kaybolduğu sanılmıştır fakat sonra bulunarak baskısı yapımlaş ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla mühim baskılarından biri 1954 yılında, ayetler numaralandırmak sureteyle, "Mustafa el- Babi el-Hualebi" ortaklığı tarafından Mısırda 30 Cüz olarak yapılan baskısıdır. Mısırlı alimlerden iki kardeş olan Ahmed Muhammed Şakir ile Mahmut Muhammed Yekir tarafından tahkik edilip bir haşiye ilavesiyle tahriçli olarak basılmaya başlanmış fakat henüz tamamlanmamıştır. Elimizde bulunan ve tercümeye esas aldığımız nüsha ise "Darulfikr (Beyrut) tarafından 1978 tarihinde basılmış 10 Ciltlik nüshadır. Taberinin Tefsiri, bir rivayet tefsiridir. Taberi bu tefsirinde ayetlerin izahını, önce hadis-i şeriflere sonra sahabe, tabiin ve kendisinden önce gelen alimlerin rivayetlerine dayanarak yapar. Hadis ve sahabe kavlinin bulunmadığı yerlerde, geçmiş alimlerin izah tarzlarını ve görüşlerinin anlatır. Bu deliller de bulunmazsa Arap dili bilgisine dayanarak ayetleri açıklamaya çalışır. Ayrıca kendi görüşünün ve tercihini de beyan eder. Tefsirinde İsrailiyata da rastlanmaktadır. Ancak Taberi, ayetlerin izahında geçen bu çeşitli hikayeleri anlatıp geçmekte, onlar üzerinde fazlaca durup yorum ve tercih yapmamaktadır. O, tercihlerini ilmi konularda, çoğunlukla kıraat ve ahkam haberleri üzerinde yapmaktadır. Olayları ve olaylar üzerindeki çeşitli görüş ve rivayetleri de zikretmekte fakat sonunda o konudaki kıssanın öyle veya böyle

olmasının bizim için önemli olmadığını söyleyerek sonuca varmaktadır. Mesela, Hz. Ademe, cennette meyvesini yemesi yasak edilen ağacın ne olduğu hususundaki rivayetleri anlatıp "bunun, buğday, incir veya üzüm olduğunu söyleyenler vardır. Fakat Allah Teala gerek Kur'anda gerekse sahih olan sünnette bu ağacı bize bildirmemiştir. O halde o ağacın ne olduğunun bilinmesinde ve ağacın tayinine çalışılmasında bizim için bir fayda yoktur." diyerek görüşünü beyan etmektedir. Tefsirin ana hatlarıyla özellikleri bunlardır. Taberi tefsirinin tercümesine karar vermeden önce nasıl bir çalışma yapacağımızı etraflıca düşündük. Taberi metninin aynen tercümesinin çok uzun olacağı ve yer yer yapılan rivayetlerin, anlatılan kıssaların da okuyucuya bir şey kazandırmayacağı kanaatına vardık. Bu sebeple Taberinin metnini özetlemeye ve zübdesini yapmaya karar verdik. Ancak Bakara suresinin hemen hemen tamamını tercüme ettik ki okuyucu daha başlangıçta tefsirin özelliklerini anlasın. Tefsirin zübdesinin yaparken İsrailiyata kaçan rivayetleri almaktan kaçınmaya çalıştık. Taberinin zikrettiği hadislerden, sahih hadis kitaplarında mevcut olanları, kaynaklarını göstererektahric ettik. Ancak Kütüb-i Tis'ada kaynağını bulamadığımız metinleri almamaya çalıştık. Fakat ayetin İzahı bakımından alınmasının gerekli gördüğümüz hadisleri, Taberinin rivayeti olarak aynen tercüme edip aldık. www.kitapaloku.com

Çeşitli görüşlerin beyan edildiği izahlarda, görüşleri özetledikten sonra Taberinin tercih ettiği görüşü de mümkün mertebe belirtmeye çalıştık. Bu arada tekrar mahiyetindeki izahları almadık. Ayrıca itikadi yönden Cebiryecilik "ifade eden yorumların almaktan kaçınmaya çalıştık. Taberinin zikretmediği fakat konu ile ilgili olan diğer ayet ve hadisleri de yer yer tahric ederek aldık. Ayrıca surelerin başına, o surelerdeki ahkamın ve kıssaların ve surenin beyan ettiği diğer hususların

özeti mahiyetinde, sureyi tanıtıcak bir giriş koyduk. Böylece "Taberi Tefsirinin zübdesi" diyebileceğimiz bir metin çıktı ortaya. Okuyucuya faydalı olabildikse ne mutlu bize. Bu vesile ile büyük tefsir üstadı İbn-i Cerir et-Taberiye rahmet diliyor, çalışmalarımız esnasında elimizde olmayarak yaptığımız hatalardan dolayı Cenab-ı Hak'tan atfımızı niyaz ediyoruz.

 

Hasan Karakaya & Kerim Aytekin

Barkod: 9789757422549
Yayın Evi: Hisar Yayınları
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: Şamua
Eser Sahibi: Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir-üt Taberi
Boy (cm): 24
En (cm): 17
Sayfa Sayısı: 5167

Şu anki müşteri yorumları.

Bir Yorum Yaz

Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Bonus
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Axess
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Maximum
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
WorldCard
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
CardFinans
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
AsyaCard
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
455.00 ₺
455.00 ₺
2
227.50 ₺
455.00 ₺
3
151.67 ₺
455.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Paraf
Özellikli Kredi Kartları

Benzer Ürünler

Kategoriler

Product successfully added to the product comparison!